СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Профил на купувача

Актуална информация към 07.01.2015г. :
Сайт на Община Сливо поле

Вътрешни правилаОбществени поръчки:


ОП1 /Дата на публикуване 07.11.2014г.: Договаряне без обявление

За изпълнението на обществена поръчка за ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година.

ОП2/ Дата на публикуване 18.11.2014: Публична покана
във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "ДОСТАВКА, чрез покупка, на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за училищен стол към СОУ "Св.Паисий Хилендарски", град Сливо поле, за календарната 2015 година".

ОП3/ Дата на публикуване 02.12.2014г.: Договаряне без обявление

За изпълнението на обществена поръчка за ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за календарната 2015 година.

ОП4 /Дата на публикуване 25.08.2015г.: Договаряне без обявление
За изпълнението на обществена поръчка за
“ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и отоплителен сезон 2016/ 2017 година”

ОП5/Дата на публикуване 12.11.2015г. Публична покана
във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "ДОСТАВКА, чрез покупка, на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за училищен стол към СОУ "Св.Паисий Хилендарски", град Сливо поле, за календарната 2016 година".

ОП6/Дата на публикуване 18.11.2015 г.: Договаряне без обявление

За изпълнението на обществена поръчка за ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за календарната 2016 година.

ОП7/Дата на публикуване 30.11.2016г.: Събиране на оферти с обява

/СОО/
"ДОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, за календарната 2017 година"

ОП8/Дата на публикуване 17.03.2017г.: Събиране на оферти с обява
/СОО/
"ДОСТАВКА на хранителни продукт
и по обособени позиции за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, за календарната 2017 година"

ОП9 /Дата на публикуване 11.09.2017г.: Договаряне без предварително обявление
За изпълнението на обществена поръчка за
“ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле за отоплителен сезон 201
7/ 2018 година и отоплителен сезон 2018/ 2019 година”

ОП10/ Дата на публикуване 05.12.2017г.:Събиране на оферти с обява
/СОО/
"ДОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, за календарната 201
8 година"

ОП11/ Дата на публикуване 03.12.2018г.:Събиране на оферти с обява
/СОО/
"ДОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, за календарната 2019 година"


ОП12/ Дата на публикуване 05.08.2019г.:Събиране на оферти с обява

/СОО/
„Д
ОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле по пет обособени позиции за времето от септември до декември 2019 година, включително, както следва: Обособена позиция ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед; Обособена позиция VІII. Плодове и производни; Обособена позиция IX. Зеленчуци и производни; Обособена позиция XI. Подправки  и Обособена позиция XII. Други храни”

ОП13/ Дата на публикуване 24.10.2019г.:Събиране на оферти с обява
/СОО/
"ДОСТАВКА на хранителни продукти за училищен стол към СУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле, за календарната 2020 година


Обобщена информация по чл. 44 ал. 10 от ЗОП за 2014г......................26.03.2015г.

 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню