СУ "Свети Паисий Хилендарски", Гр. Сливо поле - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Проекти и програми

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).


Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.


ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
Изпълнение на дейностите по проекта-IV кампания с период-01.10.2020 г.-03.10.2021г.


ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден"

ПРОЕКТЪТ "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"


ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА


ПРОЕКТ BG05IPO00I-3.I.06
"Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

В проекта са включени 263 ученици от I-ви до VIII-ми клас, обхванати в 11 полуинтернатни групи. Материалната база в училището е много добра. То разполага с достатъчно на брой стаи за провеждане на занятията за самоподготовка, физкултурен салон и спортна площадка за часовете по отдих и занимания по интереси. Всички ученици включени в полуинтернатните групи обядват безплатно в училищния стол.
Учениците са удовлетворени от участието в проекта. Включват се активно в училищния живот - празници, клубове по интереси, екскурзии, театрални представления и др.. Заниманията в часовете за самоподготовка са много полезни за усвояване на учебния материал и подпомагат процеса на превръщане на училището в любимо място за децата.


ПРОЕКТ BG05IPO00I-3.I.03-0001
"Квалификация на педагогическите специалисти"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"

"Електронни учебници по История и цивилизация - виртуален свят за децата със специални образователни потребности"
МОМН
Европейски социален фонд
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г
"Инвестира във вашето бъдеще"


 
Търсене
Назад към съдържанието | Назад към главното меню